THE ROWING & CANOEING ASSOCIATION OF THAILAND : RCAT

2017 Rowing Boat Racing Thailand Championships

Home 2017 Rowing Boat Racing Thailand Championships

ผลการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560

ระยะ 200 เมตร

ระยะ 500 เมตร

ระยะ 1000 เมตร

> คะแนนรวมประเภทเรือกรรเชียงสากล

คะแนนรวมประเภทเรือแคนู/คยัค

คะแนนรวมประเภทเรือยาว

ระยะ 200 เมตร

ระยะ 500 เมตร

ระย 1000 เมตร

ระยะ 2000 เมตร

>  คะแนนรวมประเภทเรือกรรเชียงสากล

>  คะแนนรวมประเภทเรือแคนู/คยัค

>  คะแนนรวมประเภทเรือยาวสากล

ระยะ 200 เมตร

ระยะ 500 เมตร

ระยะ 1000 เมตร

> คะแนนรวมประเภทเรือกรรเชียงสากล

> คะแนนรวมประเภทเรือแคนู/คยัค

> คะแนนรวมประเภทเรือยาว