THE ROWING & CANOEING ASSOCIATION OF THAILAND : RCAT

2018 ASIAN DRAGON BOAT CHAMPIONSHIPS

Home 2018 ASIAN DRAGON BOAT CHAMPIONSHIPS

ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวมังกร รายการ 2018 Asian Dragon Boat Championships ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ นครเมืองไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการแข่งขัน ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง