THE ROWING & CANOEING ASSOCIATION OF THAILAND : RCAT

ASIAN CANOE SLALOM JUNIOR & U23 CHAMPIONSHIPS

Home ASIAN CANOE SLALOM JUNIOR & U23 CHAMPIONSHIPS

ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือสลาลอม รายการ Asian Canoe slalom Junior & U23 Championships ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมือง Karaj สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลการแข่งขัน  ๕ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง