THE ROWING & CANOEING ASSOCIATION OF THAILAND : RCAT

Staff

Home Staff
Current information of 2020

National and international sport personnel registration of the RCAT

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สถานที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ

1

พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์

2

นาวาเอก เกรียงศักดิ์ วงศ์สิทธุวิเศษ

3

นายสมยศ นิมมานเหมินท์

10,12,14 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053 302137

4

ดร. พรเทพ ราชนาวี

111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

089 7873399

5

นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์

40 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

084 1698058

6

นายอาภรณ์พันธุ์ บัวพัฒน์

583/34 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

081 8166605

7

ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ 107 ม.6 ถ.รังสิต-นครนายก
คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

8

นายรุ่ง ขาลสุวรรณ

140 ม.8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

9

นายเกียรติทวี พาพรชัย

12 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก กทม.

10

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์

2 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก กทม.

11

นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ

12

นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน

139/9 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

089 0353556

13

นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ

9/46 ม 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

089 0350509

14

นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์

35 รามอินทรา 67 ถ.รามอินทรา คันนาวา กทม

081 4585038

15

นาวาเอก นพพร เทพธรณี

16

นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์

13/1 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

081 6165684

17

นางสาวธนัสนี พจน์เนตราคม

18

นางพรสวรรค์ บุญยู่ฮง

431/17-18 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

19

นาวาโท สมจิตร กางนอก

104/2 ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053 368174

rowing

20

นางพรสวรรค์ บุญยู่ฮง

431/17-18 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

086 4285799

21

เรือโท อาจณรงค์ พานวิไล

79/92 ม.5 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

080 5661676

22

พันจ่าเอก ไวกูณฐ์  วังแก้ว

114/409 ม.7ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

087 7817900

23

เรือตรี ญาณวรุตม์ ประมูลสิน

301/12 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

088 6056962

24

นาวาตรี พยัพ คุ้มบำรุง

301/49 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

089 1251180

25

เรือโท อภิชิต ศรีชาติ

301/6 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

083 1100782

26

พันจ่าเอก ทวี บุญเจริญ

1/10 ม.3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

083 7730954

27

จ่าเอก สุเมธ จาดป้อม

111/67 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

081 2958352

28

จ่าเอก จักรพงษ์ สถาอุ่น

301/80 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

086 1427187

29

จ่าเอก ธวัชชัย ขาวคง

542 ม.5 ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

081 4667556

30

เรือโท มโนมัย ทุมมณี

9/70 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

087 9406913

31

พันจ่าเอก สุทธิ จิตรสวัสดิรักษา

301/33 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

086 3555367

32

พันจ่าตรี เชาวลิต นักเบศร์

9/55 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

086 5564597

33

ดร.อำนวย ตันพานิชย์


ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สถานที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ

1

นาวาโท สมจิตร กางนอก

21/1244 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

2

นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์

13/1 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

3

ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา

99/1272 ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก

053 302137

4

นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์

40 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

089 7873399

5

นายกานต์ ขาลสุวรรณ

140 ม.8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

084 1698058

6

พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงศ์ยาง

214/32 ม.เขาหมอน ถ.สุขุมวิท 109
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

081 8166605

7

เรือเอก บรรจง สุขหร่อง

9/46 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

8

พันจ่าโท ธันยบูรณ์ นาโสก

21/1741 แฟลต ทร. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

9

ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ 107 ม.6 ถ.รังสิต-นครนายก
คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

10

นางสาวมัลลิกา คำวัน

เลขที่ ๕ หมู่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

11

นายฐิติภัทร สุรศรี

301/63 บ้านพักข้าราชการ พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอรฝ.
ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

12

นายณพล สุวรรณทัต

538 ซ. เพชรเกษม 77/7 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู
ข.หนองแขม กรุงเทพ

089 0353556

13

นายพงศศรัณย์ พันธ์แตงไทย

29 ม.11 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

089 0350509

14

เรือเอกวิไล หนูสันเทียะ

51/7 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

081 4585038

15

พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี

79/174 ม.มณีแก้ว ซ.6 ซ้าย ถ.แสนสุข
ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี